معماری اسلامی

معماری اسلامی

1396/07/20

رشته معماری اسلامی رشته ایست که هویت معماری ایرانی _ اسلامی متن اصلی این رشته است. در این رشته طراحی امام زاده ها هدف اصلی نیست بلکه نمایش هویت یک شهر در یک بنا هدف اصلی است. بطور مثال یک معماری اسلامی در طراحی فرودگاه اصفهان، سعی در نمایش و نشان دادن هویت معماری اصفهان است و هدف اصلی او شناخت این هویت در این طراحی است. البته طراحی‌ امام زاده، مسجد ‌و... نیز از وظایف این معماران است.