معماری رنسانس

معماری رنسانس

1396/07/20

اگر چه مذهب رنسانس همان مذهب قرون وسطای مسیحی است، ولی سردرها و تناسبات معابد بت پرستان یونان و روم باستان بر روی کلیساهای رنسانس نمایش پیدا کرد. برای کشیدن تصاویر و ساختن مجسمه های حضرت مسیح و قدیسان نیز بت های یونان باستان الگو قرار گرفت. کتاب ویتروویوس به نام درباب معماری در ده جلد در سال 1520 زیرنظر رافائل، به ایتالیایی ترجمه شد . این کتاب مورد توجه بسیار زیاد معماران رنسانس قرار گرفت.

منبع:معماری معاصر غرب

دکتر وحید قبادیان