طراحی راه پله

طراحی راه پله

1396/11/03


۱) ارتباطات عمودی در کنار یکدگیر (آسانسور و پله)

۲) نور طبیعی تامین کننده نور راه پله باشد

۳) راه پله و سرویس دو لکه ای هستند‌که میتوانند در مجاور یکدگیر طراحی شوند.

۴) راه پله اصلی مجموعه در لابی مرکزی طراحی می شود.