خطوط اسکیس

خطوط اسکیس

1396/10/21

 خطوطی سریع و برنده و پر قدرت هستند که روش پایه خط یکی از انواع روش های ترسیم آن است.