خطوط اسکیس

خطوط اسکیس

1396/11/03

 خطوطی سریع و برنده و پر قدرت هستند که روش پایه خط یکی از انواع روش های ترسیم آن است.