پل لا موهر

پل لا موهر

1396/12/13

پل بوینس آيرس آرژانتين

مشخصات

اين پل 102متري حالتي چرخشي دارد و بجهت اجازه دادن به حركت در آب  90 درجه حول برجستگي وسطش ميچرخد