برج Turning Torso

برج Turning Torso

1396/12/17

برج چرخشی آرکنتیا
ترنینگ تروسو،مالمو،سوئد،2003-1999

سازه و مشخصات

تحمل بار ساختمان بر وسط اعمال ميشود. آسانسور و پله ها هم در جعبه هايی در وسطند
اين ساختمان بی آلايش با چنين فرمی از روح مجسمه سازكالاتراوا  ناشی ميشود