آزمون اسکیس

آزمون اسکیس

1397/01/27

آزمون اسکیس معماری در مدت زمان ۴ ساعت برگزار می شود و اواخر تیر ماه و یا اوایل مرداد ماه برگزار می شود.