اسکیس موضوعی

اسکیس موضوعی

1397/02/25

اسکیس موضوعی یکی از بهترین کلاس ها و دوره های اسکیس است که به موضوعات مختلف می پردازد. این دوره در قالب طراحی موضوعات مختلف ونمونه های مشابه و سوالات کنکور سال های اخیر می پردازد و چالش های جدید و پیش روی داوطلبان کنکور بررسی می کند.