ورکشاپ اسکیس

ورکشاپ اسکیس

1397/02/26

ورکشاپ اسکیس در قالب اموزش و تمرین اسکیس به صورتی برگزار می شود که دانشجو یک ماه منتهی به کنکور و هروز از صبح ساعت 8 الی 19 عصر در قالب کارگاه به تمرین اسکیس می پردازد. این دوره اموزشی به بهترین نحو شرایط اسکیس و جلسه کنکور را شبیه سازی می کند که داوطلبان از لحاظ مدیریت زمانی و تفکر ترسیمی برای روز آزمون آماده شوند.