شرایط آزمون اسكيس

شرایط آزمون اسكيس

1397/03/29

آزمون اسكيس چطوريه؟


به هريك از داوطلبان مجاز به شركت در ازمون تشريحي معماري و داخلي سه برگ مقواي اشتنباخ ٥٠*٣٥ و نيز براي انجام ازمون منظر يك برگ مقواي اشتنباخ ٥٠*٧٠ داده ميشود