حداقل ارتفاع فضا

حداقل ارتفاع فضا

1397/07/17

طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
بند ۴-۵-۴-۲-۱
 حداقل ارتفاع فضاها ۲/۴۰ متر در نظر گرفته شود .در سقف شیب دار،ارتفاع در قسمت های دارای فاصله ۰/۳۰ متر و بیشتر،کوتاه ترین قسمت آن نباید از ۲/۰۵ متر کمتر باشد.

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis