استاندار راه پله ساختمان

استاندار راه پله ساختمان

1397/07/17

استاندار راه پله ساختمان

بند ۴-۵-۷-۱
در راه پله ساختمان:
حداقل اندازه عمق کف پله ۰/۲۸ متر
حداقل عرض مفید ۱/۱۰ متر
حداقل فاصله داخلی راه پله ۲/۴۰ متر
حداکثر تعداد پله ها در یک مسیر در ساختمان های مورد استفاده افراد دارای معلولیت ۱۲ پله
حداقل ارتفاع غیر سراسر پله و پاگردها ۲/۰۵ متر 

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis