استاندارد دسترسی به حیاط بیرونی

استاندارد دسترسی به حیاط بیرونی

1397/07/17

استاندارد دسترسی به حیاط بیرونی

طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
بند ۴-۵-۸-۲
 در تمام ساختمان های دارای بیشتر از یک واحد تصرف،باید دسترسی به حیاط بیرونی،به صورت راهرو یا پلکان مستقل از واحدها برای تمام ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان فراهم باشد.

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis