استاندارد گودال باغچه در فضای مسکونی

استاندارد گودال باغچه در فضای مسکونی

1397/07/24

استاندارد گودال باغچه در فضای مسکونی
طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
بند ۴-۵-۸-۴-۱
اگر گودال باغچه جهت تامین نور و تهویه در فضای مسکونی و اشتغال طراحی شده است باید دارای حداقل ۲۰ مترمربع مساحت و حداقل ۴/۵متر عرض باشد

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis