تامین نور گودال باغچه در فضای مسکونی

تامین نور گودال باغچه در فضای مسکونی

1397/07/24

تامین نور گودال باغچه در فضای مسکونی
طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
بند ۴-۵-۸-۴-۲
 جهت تامین نور در گودال باغچه همه نقاط واقع بر کف آن در سطح افقی توسط مخروطی فرضی با زاویه ۴۵ درجه مستقیما از گشودگی آسمان برخوردار باشند 

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis