استاندارد توقفگاه خودرو

استاندارد توقفگاه خودرو

1397/07/24

استاندارد توقفگاه خودرو
طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
بند ۴-۵-۱۰-۱-۴
 توقف خودروها در توقفگاه ها نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضای انباری و تاسیسات و دسترسی به راه پله و آسانسورها سجاد کند. 

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis