اندازه توقفگاه خودرو

اندازه توقفگاه خودرو

1397/07/24

اندازه توقفگاه خودرو
طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
بند ۴-۵-۱۰-۲
 اندازه های توقفگاه
توقفگاه کوچک:
ارتفاع مفید:حداقل ۲.۲۰متر
عرض رمپ:حداقل۳متر(طبق ویرایش ۹۶)
عرض در ورودی:حداقل۳متر(طبق ویرایش ۹۶)
توقفگاه متوسط
ارتفاع مفید:حداقل ۲.۴۰متر
عرض رمپ :حداقل۳.۵متر
عرض در سواره:حداقل۳.۵ متر
توقفگاه بزرگ
ارتفاع مفید:حداقل ۲.۴ متر
عرض رمپ :حداقل ۵ متر
عرض در سواره:حداقل ۵ متر

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis