ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو

ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو

1397/07/24

ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو
طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
بند ۴-۵-۱۰-۲-۴
 ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو
تعداد پارکینگ ۱ عدد=۲.۵×۵مترمربع
تعداد پارکینگ ۲ عدد=۴.۵× ۵مترمربع
تعداد پارکینگ ۳ عدد=۷×۵مترمربع
۱ عدد پارکینگ معلول=۳.۵×۵مترمربع

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis