مساحت پارکینگ بین دو دیوار

مساحت پارکینگ بین دو دیوار

1397/07/24

مساحت پارکینگ بین دو دیوار
طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
بند ۴-۵-۱۰-۲-۴
 در صورتی که دو طرف یک محل توقف در توقفگاه دیوار باشد،آن باید حداقل ۳×۵ مترمربع باشد

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis