شیب در توقفگاه پارکینگ

شیب در توقفگاه پارکینگ

1397/07/24

شیب در توقفگاه پارکینگ
بند ۴-۵-۱۰-۲-۷
 حداکثر شیب در توقفگاه متوسط و بزرگ خصوصی ۱۵% است.حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتها آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰% باشد.

طرح سوالات با اساتید 

کانال نظام مهندسی پردیس معماری

 @nezam_mohandesi_pardis