نور و نورپردازی در معماری و دکوراسیون داخلی

نور و نورپردازی در معماری و دکوراسیون داخلی

1397/12/26شما می توانید به وسیله نور، فضایی را وسیع تر و یا کوچک تر نمایش دهید. برای این منظور کافی است نورپردازی ها را 
بر روی دیوارها و کنج های محیط انجام دهید. به این ترتیب اطراف محیط روشن تر از مرکز شده و بزرگتر جلوه می کند . 
حال آنکه به عنوان مثال اگر در نورپردازی یک اتاق نشیمن تنها به منبع نورزایی برای روشن کردن منطقه ای کوچک در 
محدوده مبلمان بسنده کنیم، دامنه دید افراد محدود شده و در نتیجه فضا حتی کوچکتر از آنچه هست به نظر می آید. 

طلوع خورشید با پراکنده شدن اشعه هایی همراه است که مجموع آنها نور نامیده می شود. نور از جمله مهم ترین مواهب الهی 
است که در زندگی بشر از ارزش بسزایی برخوردار است. در واقع هیچ عنصری در دنیا بدون وجود نور هویت دیداری 
ندارد. نور واسطه ای میان چشمان بیننده و محیط اطراف اوست یعنی در صورتی که نوری به چشم ما نرسد تصویری در 
شبکیه تشکیل نشده و در نتیجه حس بینایی معنا و مفهوم کاربردی نخواهد داشت. ارزش واقعی نور هنگام تاریکی نمایان می 
شود. این تاریکی یا حاصل از غروب خورشید و تابش آن بر عرصه دیگری از گیتی است و یا در نتیجه خاموش کردن کلیدی 
از یک نورپرداز و یا سیستم نورپردازی است.در یک تقسیم بندی کلی نور خورشید را نور طبیعی و نور حاصل از نورپردازی 
های دیگر را نور مصنوعی می نامیم. 

در نورپردازی طبیعی تنها یک وسیله نورزا وجود دارد که آن هم خورشید است و نور طبیعی در واقع همان نور خورشید 
است که گذشته از ایجاد روشنایی در زمین، مزایای بسیار دیگری نیز دارد. زندگی همه موجودات و ابسته به این منبع پرانرژی 
است و همه هستی از نور خورشید هویت می گیرند. 

تحقیقات دانشمندان نشان داده است که شش درصد از مردمی که در مناطق شمالی این کره خاکی زندگی می کنند و از نور 
خورشید به میزان کافی و طوالنی مدت بهره مند نیستند، از ناراحتی های روحی شبیه به افسردگی رنج می برند. دانشمندان 
ثابت کرده اند تغییرات تابش نور که در نتیجه تغییرات فصلی به وجود می آیند نیز بر روحیه افراد تاثیر می گذارند. 

آنها بر این عقیده اند که قرار گرفتن در معرض نور خورشید از تولید هورمون مالتونین  (melatonin) در خون جلوگیری 

به عمل می آورد و به همین جهت است که افرادی که به سندرم افسردگی فصلی مبتال هستند، در فصول سرد میزان قابل 

توجهی از سطح هورمون مالتونین خون شان که رابطه مستقیمی با وضعیت روحی و ایجاد اضطراب در آنها دارد بالا می 

رود. لذا برای درمان آن، بیماران را در معرض نورهای شدید مصنوعی و تقریبا 10 برابر بیشتر از آنچه به طور معمول در 

مجاورت آن قرار می گیرند مواجه می سازند. از دیگر مزایای بسیار مهم نور خورشید، کاربرد آن در صنعت و نقش آن در 

                                                                                صرفه جویی انرژی های پایان پذیر است.