روند طراحی

روند طراحی

1398/03/08

روند طراحی چیست؟

روند طراحی یعنی اینکه طراح دنبال ارائه فکر، ایده و به تصویر کشیدن تصورات ذهنی ابتدایی و در نهایت ارائه اسناد معماری یعنی نمایش طرح بروی کاغذ است که شامل:
تعریف موضوع، تحلیل سایت، حیطه بندی، اقلیم، استاندارد، سازه، دیاگرام ‌فضا ها و... است.