نقشه های یک ساختمان

نقشه های یک ساختمان

1398/04/16

نقشه های ساختمان، شامل پلان طبقات، پلان بام، نماها، مقـاطع و جزئيـات اجرایی پوسته خارجی  ساختمان هستند. در نقشه های پـلان طبقـات، پـلان بـام، نماهـا و مقـاطع، بايـد محـل
عايقكاری حرارتی متناسب با گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جویی در مصرف انرژی مشخص شده باشد.
جزئيات اجرایی پوسته خارجی ساختمان بايد با مقياس هـایی از قبيـل 1:1 ،2:1 ،5:1 يـا 10:1 (بر حسب نياز) تهيه شوند؛ و در آنها نحوه اجرای عايقكـاری حرارتی و مشخـصات فنی مـصالح
تشكيل دهنده پوسته خارجی مشخص شده باشد.
در صورت احداث ساختمان، نقشه های مربوط به تمامی طبقات آن بايد ارائه گردد؛ و در مـوارد به سازی، بازسازی، تغيير كاربری، يا توسعه سـاختمان، تنهـا ارائه اطلاعـات مربـوط بـه واحـد يـا واحدهای مستقل كه تغيير در آنها صورت خواهد گرفت كافی است. تمامی نقشه های نـامبـرده و مشخصات فنی مربوط بايد به تأييد و امضای مهندس يا شركت طراح برسد.

 

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

3-1-2-19

بالاترین نمره آزمون طراحی معماری در پردیس معماری به همراه مشاهده کارنامه

برنامه آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری