مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت

مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت

1398/04/16


در طراحی و اجرای ساختمان اگر از مصالح و سیستم های عـايق حـرارت سنتی و متعـارف استفاده شود، لازم است مشخصات فني مورد نياز، مانند چگـالی و پوشـش محـافظ احتمـالی، بـه همراه نقشه ها و ديگر مدارك، برای تعيين ضرايب انتقال حرارت و مقاومت های حرارتی ايـن نـوع مصالح و سيستم های مورد استفاده در پوسته خارجی ساختمان، مطابق دستورالعمل های داده شـده در مراجع معتبر و يا جداول پيوست های 7 و 8 اين مبحث، ارائه شود.
در صورتی كه مقادير مربوط به مصالح يا اجزای ساختمانی به خصوصی در مراجـع ذيصـلاح يافت نشود، يا سازنده ای مدعی باشد كه توليداتی با مقادير و مشخـصات حرارتی بهتـر از مقـادير
 تعيين شده در مراجع معتبر عرضه كرده است، لازم است گواهی فنی معتبر آن محصولات ضمیمه مدارك گردد. اين گواهیفنی بايد حاوی ضرايب هدايت حرارت، يا مقاومت های حرارتی محصول، با ضخامت های مورد استفاده در طراحی ساختمان، و ديگر مشخصات فنی مورد نياز بـرای ارزيـابی همه جانبه محصول و آيين نامه اجرای آن باشد.
در اين صورت، مقادير ذكرشده در گواهی فنی، تـا زمـان اعتبـار آن، در طراحی و محاسـبات ملاك عمل خواهد بود. به اين نكته بايد توجه شود كه بهره گيـری از محـصولات دارای برچـسب
انرژی، مانند عايق های حرارتی يا در و پنجره های عايق، تا حد امكان در اولويت قرار گيرد.

 

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

4-1-2-19

بالاترین نمره آزمون طراحی معماری در پردیس معماری به همراه مشاهده کارنامه

برنامه آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری