مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنایی

مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنایی

1398/04/16

مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی سيستم های مکانیکی مورد اسـتفاده در سـاختمان هـا، اعم از سيستم های گرمایی، سرمایی، تهويه، تهويه مطبوع و تامين آب گـرم مـصرفی، و همچنـين سيستم روشنایی، بايد توسط مراجع معتبر تعيين شده باشد، تا در محاسبات و طراحی مورد اسـتفاده قرار گيرد. در صورت فقدان گواهی مشخصات فنی، ضـروری اسـت پـيش از بهـره بـرداری از ايـن تجهيزات، اقدامات لازم براي تعيين مشخصات فنی مورد نياز صورت گيرد.

 

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

5-1-2-19

بالاترین نمره آزمون طراحی معماری در پردیس معماری به همراه مشاهده کارنامه

برنامه آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری