کنترل خاموش کردن روشنایی

کنترل خاموش کردن روشنایی

1398/04/21

در هر منطقه روشنایی ساختمان، سيستم های روشنایی بايد توسط يك يا چنـد كليـد مركـزی دستی نصب شده در محل قابل كنترل باشد. همچنين استفاده از كليد اتوماتيك (حسگر تـشخيص حضور يا حركت يا كنترل زمانی) توصيه می شود.

در موارد زير، رعايت اين ضابطه لازم نيست:
الف) روشنايي راهروها، سرسراها (لابيها) و فضاهاي ورودي كه فاقد روشنايي ایمنی باشند. در مورد سيستم های روشنایی ایمنی بايـد مطـابق الزامـات مبحـث 13 مقـررات ملی ساختمان عمل شود.
ب) فضاهای با كاربری خاص مانند فروشگاه ها و مجتمع های تجاری، رستوران ها، مـساجد، تئاترها، سينماها و ساختمان های مشابه.


اگر يك سيستم كليدی زماندار پیشبینی شده باشد، بايد شرايط زير برقرار باشد:

  •  به راحتی قابل رؤيت و در دسترس باشد
  • در جایی باشد كه بتوان به آسانی دانست كه كليد مربوط به كدام فضا است
  •  به صورت دستی نيز كار كند

در صورتی كه از سيستم برنامه ريزی زمانی استفاده می شـود، سيـستم بايـد قابليـت دريافـت برنامه های خاص بر اساس تقويم سالانه را داشته باشد.

 

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

3-2-5-19

بالاترین نمره آزمون طراحی معماری در پردیس معماری به همراه مشاهده کارنامه

برنامه آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری