اصول کلی و توصیه در زمینه طراحی ساختمان ها

اصول کلی و توصیه در زمینه طراحی ساختمان ها

1398/04/24

فضاهای داخلی ساختمان به دو دسته فضاهای اصلی و فـضاهای حايـل تقسیم می شـوند.
فضاهای اصلی فضاهایی هستند كه در بيشتر اوقات شبانه روز مورد استفاده قرار می گيرند و افراد در آن سكونت دارند. فضاهای حايل ساكن ندارند و به طور مستمر مورد استفاده قرار نمی گيرند.
بهتر است فضاهای اصلی و فضاهای حايل به نحوی جانمایی شوند كه فـضاهای حايـل بـين فضاهای اصلی و جبهه های نامطلوب ساختمان (از نظر حرارتی) قرار گيرنـد، تـا انتقـال حـرارت از فضاهای اصلی به خارج در اوقات سرد سال (يا از خارج به فضاهای اصلی در اوقات گرم سال) بـه حداقل برسد.
فضاهای  اصلی  بايد حتی الامكان رو بـه جبهـه هـای مطلـوب سـاختمان قـرار داشـته باشـند.
جبهه های مطلوب ساختمان به ترتيب اهميت عبارتند از: جنوبی، شرقی، شمالی. با استقرار فضاهای اصلی رو به جنوب، در اوقات سرد بخشی از گرمای مورد نياز ساختمان از طريق تـابش آفتـاب بـه داخل تأمين می شود.

 

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

3-3-3-19

بالاترین نمره آزمون طراحی معماری در پردیس معماری به همراه مشاهده کارنامه

برنامه آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری