اولین جلسه طراحی معماری نظام مهندسی

اولین جلسه طراحی معماری نظام مهندسی

1396/12/22

اولین جلسه کلاس طراحی معماری نظام مهندسی
سه شنبه 22 اسفند ساعت 15 الی 18

این دوره روزهای جمعه ساعت 16 -20:30 برگزار می شود فقط جلسه اول روز سه شنبه ساعت 15 الی 18 برگزار خواهد شد.