برنامه کلاس های حضوری پردیس معماری

برنامه کلاس های حضوری

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
ورکشاپ اسکیس ورکشاپ اسکیس دکتر ایوب علی نیا W-11 25 نفر شنبه تاپنج شنبه 19 - 8 یک ماه منتهی به آزمون 4 هفته 750,000 750,000
داخلی جامع + موضوعی داخلی جامع + موضوعی دکتر ایوب علی نیا I-11 25 نفر یکشنبه 18-14 30 ساعت 6 هفته 480,000 480,000
منظر جامع + موضوعی منظر جامع + موضوعی دکتر ایوب علی نیا L-11 25 نفر چهارشنبه 18-14 30 ساعت 5 هفته 480,000 480,000
جامع فشرده جامع فشرده دکتر ایوب علی نیا s-24 25 نفر از جمعه 18 خرداد تا چهارشنبه 23 خرداد / ساعت19-9 84 ساعت 1هفته 650,000 550,000
ورکشاپ اسکیس + جامع فشرده ورکشاپ اسکیس + جامع فشرده دکتر علی نیا N-05 0 0 0 0 1,400,000 1,200,000