برنامه ترم تابستان97 پردیس معماری

برنامه ترم تابستان97

تصویر عنوان درس استاد کد کلاس ظرفیت زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) تعداد هفته شهریه(تومان) ثبت نام با تخفیف (تومان)
آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 مهندس مریم شریفی نیا T-01 18 دوشنبه 16-20 32 8 720,000 600,000
آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 مهندس مریم شریفی نیا T-02 18 نفر جمعه 16-2 32 8 720,000 600,000
آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی پایه 3 مهندس حسن وحیدی T-03 18 چهارشنبه 20-16 32 8 720,000 600,000