کارگاه سازه فضاکار و معماری از زمین تا آسمان

کارگاه سازه فضاکار و معماری از زمین تا آسمان

1396/12/20

کارگاه سازه فضاکار و معماری از زمین تا آسمان
مهندس سینا شریفی
حضوری و آنلاین
دوشنبه 28 اسفند
ساعت 12 الی 20
ثبت نام و اطلاعات بیشتر
021-88-87-22-13