کارگاه دو کتاب "مبانی طراحی سازه های فضاکار" و "معماری از زمین تا آسمان"

کارگاه دو کتاب "مبانی طراحی سازه های فضاکار" و "معماری از زمین تا آسمان"

1396/12/22

کارگاه کتاب سازه فضاکار و کتاب از زمین تا آسمان

 کارگاه دو کتاب "مبانی طراحی سازه های فضاکار" و "معماری از زمین تا آسمان"
مهندس سینا شریفی
حضوری وآنلاین

ساعت کارگاه سازه فضاکار و معماری از زمین تا آسمان به درخواست شما تغییر کرد
دوشنبه 28 اسفند
ساعت 10 الی 18

ثبت نام و اطلاعات بیشتر
021-88-87-22-13