کارگاه سازه فضاکار و معماری از زمین تا آسمان

کارگاه سازه فضاکار و معماری از زمین تا آسمان

1397/01/14

کارگاه دو کتاب "مبانی طراحی سازه های فضاکار" و "معماری از زمین تا آسمان"
مهندس سینا شریفی
حضوری وآنلاین
دوشنبه 27 فروردین
ساعت 10 الی 18

ثبت نام و اطلاعات بیشتر
021-88-87-22-13