دوره جمع بندی درک عمومی معماری

دوره جمع بندی درک عمومی معماری

1397/01/28

کارگاه فشرده درک عمومی
دکتر علی طباطبایی

چهارشنبه 29 فروردین 
ساعت 9 صبح تا 19
شهریه 150 تومان
021-88872213