شروع دوره های تابستانه نرم افزار پردیس معماری

شروع دوره های تابستانه نرم افزار پردیس معماری

1398/05/03

شروع دوره های تابستانه نرم افزار پردیس معماری

Revit project

پنج شنبه 3 مرداد ماه 
ساعت 16-12

Rhino
سه شنبه 8 مرداد ماه 
ساعت 20-16


3D MAX

جمعه 11 مرداد ماه 
ساعت 16-12


جلسه اول رایگان 

رزرو جلسه اول و ثبت نام

ثبت نام

021-88-87-22-13

لینک کانال پردیس معماری