مهندس مانا قابوسی

مهندس مانا قابوسی

کارشناسی ارشد معماری پایدار از دانشگاه علم و صنعت