مهندس پویان غفوری

مهندس پویان غفوری

کارشناس ارشد مدیریت پروژه از دانشگاه شهید بهشتی