مهندس پوریا محمودی

مهندس پوریا محمودی

کارشناسی ارشد مطالعات معماری از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مطالعات معماری در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
رتبۀ ۱ گرایش مطالعات معماری ایران کنکور ۱۳۹۵
دارای بیشترین تراز درس تاریخ در سال ۱۳۹۵
مدرس تاریخ جهان و معاصر در آموزشگاه‌های اصفهان و یزد