دکتر محمد حاجی محمدی

دکتر محمد حاجی محمدی

دکتری عمران – دانشگاه خوارزمی

دکتر محمد حاجی محمدی

سوابق تحصیلی:

- دکتری عمران – دانشگاه خوارزمی

- کارشناسی ارشد عمران – دانشگاه سراسری یزد

-  کارشناسی مهندسی عمران – دانشگاه آزاد کرج

 

سوابق آموزشی:

 • مدرس دانشگاه آزاد- واحد نظر آباد
 • مدرس محاسب و ناظر
 • مدرس دوره هاي آمادگي نظام مهندسي و نرم افزار طراحي ساختمان
 • مسئول برگزاري کارگاه هاي همایش ملي سد و سازه هاي هیدرولیکي د انشگاه آزاد واحد کرج
 • مسئول بانک اطلاعات نانو فناوري د انشگاه آزاد واحد کرج
 • عضو کمیته اجرایي مسابقات ماکاروني انجمن علمي عمران دانشگاه آزاد کرج

 

سوابق تحقیقاتی:

 • "ارزیابي ارتعاشات حاصله از مترو کرج و ارائه راهکارهاي کاهش ارتعاشات وارده به ابنیه فني مجاور"
 • "بررسي امواج منتشره ي ناشي از حرکت قطار)مترو( و تاثیر آن بر ساختمان هاي مجاور"

 سوابق مطالعاتی و مقالات:

 • تالیف کتاب راهنماي تشریحي آزمون کارشناس رسمي دادگستري )راه و ساختمان(
 • تالیف کتاب مرجع تستهاي طبقه بندي شده آزمون نظام مهندسي)عمران و معماري(
 • تالیف کتاب راهنماي تشریحي آزمون کارشناس رسمي دادگستري)معماري وتزیینات(
 • مقاله" تعیین ارتباط تغییرمکان حداکثر در تونلها با پارامترهاي لرزه اي" در سومین کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوین در مهندسي
 • مقاله" ارتباط تنش-اتساع و پارامترهاي مربوط به آن در مصالح دانه اي کروي" سومین کنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و مدیریت شهري
 • مقاله" سیستم پایه هاي سنگریزه اي کوبیده شده )RAPs( - فصلنامه نیارش)نشریه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز(
 • مقاله"آشنایي با ممیزي انرژي در ساختمان"- فصلنامه نیارش)نشریه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز(
 • مقاله"ارزیابي روش هاي کاهش ارتعاشات ناشي از خطوط مترو بر سازه" -پژوهشنامه حمل و نقل )اعتبار علمي –پژوهشي(
 • مقاله " تخریب کنترل شدهي ساختمان به روش انفجار از داخل با معرفي مدلسازي ELSعددي در نرمافزار " - اولین همایش ملي مهندسي تخریب در صنعت ساختمان
 • "کاهش ارتعاشات ناشي از حرکت قطار در سازههاي مجاور با ارزیابي پارامتري روش گودال"- اولین کنفرانس بینالمللي آکوستیک و ارتعاشات

Qualitative Evaluationof Human ComplaintstoVibrationsDue to Subway in Residential Buildings: Case Study of Tehran-Karaj Line 5Subway - Railroad Environmental Conference