مهندس وحید معینی

مهندس وحید معینی

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تحصیلی:
مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی
انتخاب به عنوان دانشجوی ممتاز از سوی دانشکده هنر و معماری تهران مركز
عضو هیئت رئیسه انجمن علمی مدريت پروژه دانشگاه شهید بهشتی

سوابق ملی تحقیقاتی:
عضو بنیاد ملي نخبگان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
مبدع مبتكر سیستم آموزشی M.I.P
عضو بنیاد TED

سوابق حرفه‌ای:
کارشناس ارشد طراحی و کنترل پروژه شرکت فنی مهندسی صبا فتح
عضو سابق هیئت مدیره دفتر طراحی معماری گام
سوابق تألیف و مقالات:
چاپ بیش از سه مقاله علمی – پژوهشی و ISC
تالیف ، ترجمه ، بازبینی علمي چندین کتب تخصصی معماری و مدریت پروژه
چاپ مقاله در بیش از پنج همايش ملی و بین المللی

سوابق آموزشی:
مدرس زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد
تدريس در جهاد دانشگاهی هنر و معماری
تدريس زبان تخصصی در موسسه آموزشی پرديس هنر و معماری از سال 1393
همکاری با گروه آموزشی سروش 1394