مهندس علی فروزانفر

مهندس علی فروزانفر

مدیریت پردیس معماری کارشناسی ارشد معماری اسلامی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز