مهندس زهرا سهندی

مهندس زهرا سهندی

مدیر داخلی پردیس معماری کارشناسی ارشد معماری اسلامی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز