آزمون های آزمایشی پردیس معماری

آزمون های آزمایشی در پردیس معماری به صورت حضوری و اینترنتی برگزار میشود.
شرایط شرکت در آزمون ها را از پیشخوان پردیس بپرسید.
02188872213