نظام مهندسی پردیس معماری

مهندس مریم شریفی نیا
رتبه اول آزمون طراحی نظام مهندسی سال 89
و
مهندس حسن وحیدی

با آمار درخشان بیش از 50% قبولی دانشجویان
02188872213