شرکت در آزمون های آزمایشی پردیس معماری

متقاضیان محترم شرکت در آزمون های اینترنتی گروه آموزشی سروش توجه داشته باشند :

جهت شرکت در آزمون های آزمایشی

جهت شرکت در آزمون های آزمایشی

  • نام کاربری:شماره پرونده
  • رمز عبور : شماره تلفن همراه بدون 0 ابتدایی

نکته مهم : تا پایان آزمون به اینترنت متصل باشید و قبل از پایان زمان آزمون حتما پاسخ های خود را ذخیره کنید.


شرکت در آزمون