نظرسنجی پردیس معماری

دوره های آموزشی پاییز 94 را چگونه ارزیابی می کنید؟

 عالی

 بسیار خوب

 خوب

 متوسط

 ضعیف

ثبت نظر نمایش نتایج