آزمون های آزمایشی پردیس معماری

ویژه آزمون سال 98
معماری و هنرهای ساخت

معماری و هنرهای ساخت

اساتید گروه آموزشی سروش

جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397

تاریخ آزمون : 97/6/16

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : رایگان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (1)

تاریخ آزمون : 97/7/27

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (2)

تاریخ آزمون : 97/8/18

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (3)

تاریخ آزمون : 97/9/9

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (1) و (2) و (3)

تاریخ آزمون : 97/9/30

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (4)

تاریخ آزمون : 97/10/21

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (5)

تاریخ آزمون : 97/11/12

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (6)

تاریخ آزمون : 97/12/3

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1398

تاریخ آزمون : 97/12/17

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان

جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1398

تاریخ آزمون : 98/1/16

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان

جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1398

تاریخ آزمون : 98/3/3

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان

جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1398

تاریخ آزمون : 98/3/12

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان