آزمون های آزمایشی پردیس معماری

ویژه آزمون سال 96
معماری و هنرهای ساخت

معماری و هنرهای ساخت

اساتید گروه آموزشی سروش
ویژه آزمون سال 97
معماری و هنرهای ساخت

معماری و هنرهای ساخت

اساتید گروه آموزشی سروش

جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397

تاریخ آزمون : 96/7/28

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : رایگان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (1)

تاریخ آزمون : 96/8/12

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (2)

تاریخ آزمون : 96/9/3

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (3)

تاریخ آزمون : 96/9/24

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (1) و (2) و (3)

تاریخ آزمون : 96/10/15

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (4)

تاریخ آزمون : 96/11/6

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (5)

تاریخ آزمون : 96/11/20

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

مباحث بر اساس سیلابس شماره (6)

تاریخ آزمون : 96/12/4

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 70000 تومان

جامع و بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397

تاریخ آزمون : 96/12/18

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان

جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397

تاریخ آزمون : 97/1/17

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان

جامع بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397

تاریخ آزمون : 97/1/31

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان

جامع و بر اساس مفاد آزمون سراسری 1397

تاریخ آزمون : 97/2/3

زمان شرکت در آزمون : 8-10

شهریه : 90000 تومان